افــــتخار آفـــــرینان اینــــــترنتی آزمــــون وکـــــــــالت 1397

5
حکیمه جلیلی ثانی

کانون وکلای آذربایجان

11
امید عبدالهی

کانون دادگستری گیلان

41
احمد سروری

کانون دادگستری گیلان

182
امیرحسین رضوانی

کانون وکلا مرکز

464
سیمین واثقی

کانون وکلا مرکز

600
مهدی فرخی

کانون وکلا مرکز